×

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان
0