×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۶,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۶,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۸,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۶,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۶,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۷,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۶۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio) با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۷,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۷,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۴,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۳,۱۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۳,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۴,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۴,۴۴۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۱۶۰ تومان

  پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۸,۰۴۰ تومان
  0