×
  • الگوریتم انتخاب ویژگی سنجاقک

    واقعیت جالب در مورد سنجاقک ها رفتار ازدحامی منحصر به فرد و نادر این حشره می باشد. توده سنجاقک ها تنها برای دو هدف شکل می گیرند: شکار و مهاجرت که شکار را توده استاتیک یا تغذیه می نامند و مهاجرت را توده داینامیک یا مهاجر می نامند. در توده ثابت یا استاتیک سنجاقک ها گروه های کوچکی را تشکیل می دهند و در یک ناحیه کوچک به جلو و عقب حرکت می کنند تا سایر حشرات پرنده مانند پروانه ها و پشه ها را شکار کنند. تحرکات محیطی و تغییرات ناگهانی در مسیر پرواز ازمشخصه های اصلی توده ایستا می باشد.در توده های داینامیک تعداد زیادی از سنجاقک ها یک توده برای مهاجرت در یک جهت و با مسافت طولانی را شکل می دهند.

    الگوریتم بهینه سازی سنجاقک

    واقعیت جالب در مورد سنجاقک ها رفتار ازدحامی منحصر به فرد و نادر این حشره می باشد. توده سنجاقک ها تنها برای دو هدف شکل می گیرند: شکار و مهاجرت که شکار را توده استاتیک یا تغذیه می نامند و مهاجرت را توده داینامیک یا مهاجر می نامند. در توده ثابت یا استاتیک سنجاقک ها گروه های کوچکی را تشکیل می دهند و در یک ناحیه کوچک به جلو و عقب حرکت می کنند تا سایر حشرات پرنده مانند پروانه ها و پشه ها را شکار کنند. تحرکات محیطی و تغییرات ناگهانی در مسیر پرواز ازمشخصه های اصلی توده ایستا می باشد.در توده های داینامیک تعداد زیادی از سنجاقک¬ها یک توده برای مهاجرت در یک جهت و با مسافت طولانی را شکل می دهند.

    0