×
  • الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر چگالی (غلظت)

    خوشه‌بندی ارجاع به کار شناسایی گروه‌ها یا خوشه‌ها در یک دیتاست داده می‌شود. در خوشه بندی مبتنی بر غلظت، یک خوشه‌، مجموعه‌ای از اشیای داده‌ای است که این اشیا در فضای داده در یک منطقه پیوسته‌ای با غلظت بالا از اشیا پخش شده‌اند. خوشه‌های مبتنی بر غلظت از یک دیگر به وسیله مناطق کم غلظت اشیا جدا هستند. اشیای داده در مناطق کم غلظت معمولا پر نویز یا پرت ملاحظه می‌شوند.

    الگوریتم خوشه بندی سلسه مراتبی

    یکی از روش‌های «یادگیری ماشین» (Machine Learning) که به «آموزش بدون نظارت» (Unsupervised Learning) شهرت دارد، تحلیل خوشه‌بندی (Clustering Analysis) است. در این روش، برعکس خوشه بندی k-میانگین، هر مشاهده ممکن است در بیش از یک خوشه قرار گیرد زیرا براساس سطوح مختلف فاصله، خوشه‌ها تشکیل می‌شود. بنابراین هر خوشه ممکن است زیر مجموعه خوشه دیگر در سطحی از فاصله قرار گیرد. به هر حال خوشه‌بندی روش است که به کمک «ویژگی‌ها» (Features) یا «صفت‌ها» (Attributes) مشاهدات، آن را به گروه‌های مشابه طبقه‌بندی می‌کند.

    0