×
  • پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

    ۶۵,۶۰۰ تومان

    پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

    ۶۲,۴۴۰ تومان
    0