×

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۸,۸۰۰ تومان
0