پروپوزال ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده دوست در رسانه های اجتماعی مبتنی بر پیش بینی لینک و ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین

۲۶۵,۴۰۰ تومان