×

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۴۰۰ تومان
0