×
 • پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۴۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۴۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۶۸۰ تومان
  0