پروژه طبقه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق(Deep Learning) و الگوریتم درخت تصمیم-پیاده سازی مقاله الزویر

۶۴,۶۸۰ تومان