پروژه (پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

۶۲,۹۶۰ تومان