×

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۶۵۰ تومان
0