×
 • پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۵۰,۷۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۵۲,۱۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۵۳,۱۸۰ تومان
  0