×
 • پروژه طبقه بندی جداسازی فاز حرکات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۴۹,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی میدان مغناطیسی زمین و مجموعه داده های WLAN با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۵۰,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جغرافیایی موسیقی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۴۹,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی سنسورهای گاز برای نظارت بر فعالیت های خانه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۴۸,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی سنسور گاز تحت مدولاسیون جریان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۵۵,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی سنسور گاز در زیر مخلوط گاز پویا با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۵۰,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی نقشه برداری جنگل با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۴۹,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص باروری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۵۱,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی تبلیغات مزرعه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۴۹,۵۶۰ تومان

  پروژه تشخیص مجموعه داده های عمل جسمی EMG با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۵۵,۸۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حالت های چشم EEG با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۴۹,۹۲۰ تومان

  پروژه تشخیص اکوکاردیوگرام با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۴۹,۳۲۰ تومان

  پروژه تشخیص صورت راننده با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۴۸,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی فروشگاه حراجی لباس با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۵۵,۸۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی نتایج بازی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۴۸,۸۴۰ تومان

  پروژه تشخیص رتینوپاتی دیابتی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۵۰,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیابت ۱۳۰ بیمارستان ایالات متحده با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۴۹,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دکستر با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۴۹,۴۴۰ تومان

  پروژه تشخیص ویروس با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۵۱,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های کارت اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۵۰,۸۸۰ تومان
  0