×

پروژه طبقه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق(Deep Learning) و الگوریتم SVM-پیاده سازی مقاله الزویر

۳۹,۰۰۰ تومان ۳۶,۹۰۰ تومان

طبقه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق(Deep Learning) و الگوریتم شبکه عصبی-پیاده سازی مقاله الزویر

۳۹,۵۰۰ تومان
0