×

پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۷,۱۰۰ تومان

پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۰۰۰ تومان
0