×
  • پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

    ۵۰,۵۲۰ تومان

    پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

    ۵۰,۴۰۰ تومان
    0