پروژه پیش بینی نتایج بازی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۴۸,۸۴۰ تومان