پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۶۳,۸۰۰ تومان