×
 • پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۶۱۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۸۷۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۰,۷۰۰ تومان
  0