×
 • پروژه پیش بینی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه (پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0