×

پروژه پیش بینی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه پیش بینی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه (پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان
0