×

پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۴,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با سیستم استنتاج سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۷,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم SVM در متلب

۳۰,۱۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۹,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۳۰۰ تومان
0