×
 • پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۹,۷۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با سیستم استنتاج سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۶۳,۲۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۶,۱۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۰۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۴,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۲,۶۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۳,۲۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی بیماری التهاب حاد با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۳,۵۶۰ تومان
  0