×

پروژه پیش بینی بهره وری انرژی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۷,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بهره وری انرژی با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۸۰۰ تومان
0