پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۳۳,۵۶۰ تومان