×
 • پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۳۳,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۳۲,۷۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۳۴,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

  ۳۲,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۳۳,۰۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

  ۳۳,۳۵۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۳۳,۸۷۰ تومان
  0