×

پروژه پیش بینی اعتبارات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی اعتبارات با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۸۰۰ تومان
0