×
  • پروژه پیش بینی اعتبارات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

    ۶۲,۲۸۰ تومان

    پروژه پیش بینی اعتبارات با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

    ۶۳,۳۶۰ تومان
    0