پروژه (پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان