×
  • پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۳۴,۴۰۰ تومان

    پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۳۲,۷۰۰ تومان
    0