×
  • پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۶۴,۴۰۰ تومان

    پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۶۲,۷۰۰ تومان
    0