×

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان
0