×
  • پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۳۲,۸۴۰ تومان

    پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۳۲,۷۲۰ تومان
    0