×

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۰,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۰,۶۰۰ تومان
0