×
  • پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۶۲,۸۴۰ تومان

    پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۶۲,۷۲۰ تومان
    0