×

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۳۴,۲۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۳۳,۴۴۰ تومان
0