×

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۱,۲۰۰ تومان
0