×
  • پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۲,۲۸۰ تومان

    پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۵۱,۴۴۰ تومان
    0