×
 • پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۵۲,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۰,۶۰۰ تومان
  0