×
 • پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۴,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان
  0