×

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۲,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان
0