×
 • پروژه طبقه بندی داده های IRIS با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۵۰,۷۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های IRIS با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های IRIS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیمDECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۰۸۰ تومان
  0