×

پروژه طبقه بندی داده های IRIS با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های IRIS با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های IRIS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیمDECISION STUMP در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان
0