×

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۳۴,۲۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۳۴,۲۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۳۳,۶۱۰ تومان

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۳۳,۲۰۰ تومان
0