×

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان
0