×
  • پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

    ۳۵,۴۸۰ تومان

    پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

    ۳۵,۹۶۰ تومان
    0