×
 • پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۳۳,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۳۴,۰۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۳۳,۳۵۰ تومان
  0