×
 • پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۵۲,۰۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۳۵۰ تومان
  0