×

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان
0