پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

۵۱,۵۶۰ تومان