×
  • پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۳۳,۳۵۰ تومان

    پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

    ۳۴,۴۰۰ تومان
    0