×
  • پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۱,۳۵۰ تومان

    پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

    ۵۲,۴۰۰ تومان
    0