×

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان
0