×

بیماری تشخیص بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(SVM) در متلب (پردازش تصویر)

۳۵,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با الگوریتم شبکه عصبی در متلب (پردازش تصویر)

۳۴,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با استفاده از الگوریتم KNN در متلب (پردازش تصویر)

۳۳,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین ترکیبی درمتلب

۳۶,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با استفاده از روش های بوستینگ (Boosting) در متلب

۳۵,۲۰۰ تومان
0