×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (کوچک) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۳,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (بزرگ) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۲,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکت دست ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۶,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۰,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های مخمر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۳,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۸,۱۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۵,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۷,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۵۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۴,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۷,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۹,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات زمین های پوشش شهری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۲,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۱,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۷,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۹,۳۰۰ تومان
0