×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (کوچک) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۴,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (بزرگ) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۲,۷۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکت دست ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۸۰,۱۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۲,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های مخمر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۴,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۸۱,۷۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۶,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۸۰,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۶,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۲۰۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۵,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۹,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۱,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات زمین های پوشش شهری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۴,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۳,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۹,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۱,۱۶۰ تومان
  0