پروژه انتخاب ویژگی دیتاست NOMAO با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۰,۵۶۰ تومان