×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست MADELON با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۲,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست MADELON با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۵,۵۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست MADELON با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۵,۸۸۰ تومان
  0