×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست BUZZ در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۹,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست BUZZ در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۹,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست BUZZ در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۷,۳۰۰ تومان
0