×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مهد کودک با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۱,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مهد کودک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مهد کودک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۴۰۰ تومان
0