×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۳۸,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۲,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۶,۶۸۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۷,۲۸۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۳,۹۲۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات رقمی گفتاری ARABIC با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۹,۴۴۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دیابتی سرخپوستان PIMA با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۵,۸۴۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات وب سایت های فیشینگ با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۱,۲۸۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۷۲,۸۴۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۸۱,۷۲۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۷۵,۹۶۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۹,۳۶۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات رقمی گفتاری ARABIC با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۸,۸۸۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دیابتی سرخپوستان PIMA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۸,۵۲۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات وب سایت های فیشینگ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۷۵,۷۲۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۴,۵۶۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۴,۶۸۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۷۸,۸۴۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۵,۷۶۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۷۱,۶۴۰ تومان
0