×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۵,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۴,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات رقمی گفتاری عربی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۲,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دیابتی سرخپوستان PIMA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات وب سایت های فیشینگ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۴۰۰ تومان
0