×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۸,۹۰۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۲,۶۰۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۷,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات رقمی گفتاری ARABIC با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۹,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دیابتی سرخپوستان PIMA با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات وب سایت های فیشینگ با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۲,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۸۱,۷۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۹,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات رقمی گفتاری ARABIC با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۸,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دیابتی سرخپوستان PIMA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۸,۵۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات وب سایت های فیشینگ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۷۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۴,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۴,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۸,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۵,۷۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۶۴۰ تومان
  0