×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فشار خون با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فشار خون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فشار خون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۳۲۰ تومان
  0