×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست علائم زبان اشاره استرالیا با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۱,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست علائم زبان اشاره استرالیا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست علائم زبان اشاره استرالیا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۷,۱۰۰ تومان
0