×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدای ژاپنی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۰,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدای ژاپنی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۶,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدای ژاپنی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۲,۴۰۰ تومان
0