پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شناسایی فعالیتهای انسانی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۷۹,۵۶۰ تومان