×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسور گاز در زیر مخلوط گاز پویا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۲,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسور گاز در زیر مخلوط گاز پویا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۳,۵۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسور گاز در زیر مخلوط گاز پویا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۹۰۰ تومان
0