×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسور گاز در زیر مخلوط گاز پویا با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۴,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسور گاز در زیر مخلوط گاز پویا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۴,۲۰۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسور گاز در زیر مخلوط گاز پویا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۶۸۰ تومان
  0