×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۹,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (پیش آگهی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (اصلی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۸,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۴,۹۰۰ تومان
0