×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (پیش آگهی) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۹,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (اصلی) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۰,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (پیش آگهی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۸,۱۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (اصلی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۴,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۱,۵۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (پیش آگهی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (اصلی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۱,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۵,۸۸۰ تومان
  0