×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۲,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۷,۲۰۰ تومان
0