×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۰,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۴۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۰,۶۴۰ تومان
  0