×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکت دست ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۶,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکت دست ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۴,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکت دست ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۴,۲۰۰ تومان
0