×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جغرافیایی موسیقی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۲,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جغرافیایی موسیقی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۶,۶۰۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جغرافیایی موسیقی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۳,۴۴۰ تومان
  0