×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جغرافیایی موسیقی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۰,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جغرافیایی موسیقی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۵,۵۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جغرافیایی موسیقی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۲۰۰ تومان
0