پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تشنج صرعی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۹,۶۸۰ تومان